Mescidi aksa nın önemi


Doğu kudüs' te yer alan. 967 veya 953) başlangıçta beyt- i makdis diye bilinen b. see full list on banafikirver. muhammed peygamberliğinin üçüncü yılında, recep ayının 27. ancak tarihçiler, inşa tarihi ve kimin yaptırdığı hususunda görüş birliğine varamamıştır. halife ömer zamanında ordu, şam bölgesinin fethi için görevlendirilmiş ve ebu ubeyde bin cerrah, kudüs şehrine kadar ulaşmıştır. etrâfına da on iki mahallesi olan bir şehir kurdurdu. see full list on tarihlisanat.

zîrâ o, islâm’ ın ilk kıblesidir. isrâ hâdisesiyle mescid- i harâm’ dan mescid- i aksâ’ ya götürülen peygamber - aleyhissalâtü vesselâm- ’ a, buradan semâvâta urûc etme, yâni mîrâc şerefi bahşolundu. ilk olarak beyt- i makdis diye adlandırılan mâbedin ismi sonradan mescidi aksaolmuştur. rivayete göre hicretin ilk yılında ( 622), müslümanlar 16 ay boyunca mescid- i aksa' ya yönelerek namaz kılmış ve burayı kıble olarak kabul etmişlerdir. kudüs' ü de içine alan yehuda krallığı m.

yahudilik, hristiyanlık ve islam dâhil olmak üzere tüm ibrahimî dinlerin ortak patriği olan ibrani din büyüğü ve atası peygamber ibrahim' in kudüs' e hicreti yebûsîler' in egemenliği dönemind. bu alanın yüzölçümü, yaklaşık 144 dönüm olup müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşımaktadır. allâh rasûlü - sallâllâhu aleyhi ve sellem. yebûsîler inşa ettikleri şehre ‘ ’ yebûs” adını vermişlerdir. mekke’ ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. haçlılar mescid- i aksa' yı krallık sarayı ve kıble mescidi’ ni de at ahırı olarak kullanmışlardır.

1119 senesinde mescid- i aksa tamamen tapınak şövalyelerinin merkezi haline gelmiştir. ebu ubeyde, halk bitkin düşünceye dek kudüs' ü kuşatma altında tutmuş; sonunda direnci kırılan şehir ahalis. zîrâ o’ nun gönlündeki kıble, kâbe id. bu alan el aksa camii ile mescit- i aksa’ nın batı cephesinde yer alan ağlama duvarını da içerisine alır. 746 senesinde meydana gelen depremde mescid- i aksa, büyük ölçüde yıkılmıştır. mescid- i aksa' nın ilk defa ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir. aksa kelimesi “ en uzak” anlamında kullanılır.

kudüs’ ün doğusundaki eski şehir bölgesinde bulunur ve müslümanların ilk kıblesidir. haçlı seferi sırasında haçlılar kudüs' ü ele geçirmişler ve sadece mescid' i tahrip etmekle kalmayıp, adını da süleyman mabedi olarak değiştirmişlerdir. 1099 yılında, 1. 661 yılında emevî devleti kurulduktan sonra emevîler, halife ömer' in mescid- i aksa içerisinde inşa ettirdiği kıble mescidi' ni yenilediler; inşa malzemesi olarak taş kullandılar ve mescidi 3000 kişiyi ağırlayacak biçimde büyüttüler. roma imparatorluğunun kudüs' teki ilk yöneticilerden hirodes, mescid- i aksa’ yı yenilemiş ve el- halil kapısı' na kale inşa etmiştir. müslümanlar, hicretin on altıncı ayına kadar mescid- i aksâ’ ya dönerek namaz kılmışlardır. saffâh' ın ölümünden sonra halife olan kardeşi ebu cafer el- mansûr mescid- i aksa' nın yıkılan yerlerini yeniden inşa ettirmiş; inşaat 771' de sona ermiştir. miraç anlatısına göre hz.

bunun üzerine süleymân - aleyhisselâm- cinleri mescidi aksa nın önemi topladı. bu hâl, hicretin on altı veya on yedinci ayına kadar böyle devâm etti. islam kaynaklarına göre isa, kudüs' ün hirodes yönetiminde olduğu dönemde yaşa. babilliler saldırıdan sonra yahudileri kudüs' ten çıkararak babil' e sürmüşlerdir. mescid- i aksa’ nin tarihi ve önemi nedir? nitekim âyet- i kerimede buyrulu. diğer taraftan “ isrâ hâdisesi” nin bitiş noktası ve mîrâc’ ın başlangıç noktası da mescid- i aksâ olmuştur. yapım yılı konusunda net bir tarih olmasa da davud peygamber beyt- i makdi. ancak yahûdîler, bu durumdan kendilerine bir pay çıkararak üstünlük iddiâ ediyor­ lar, bu da allâh rasûlü - sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’ in mübârek gönlünü mahzûn ediyordu. mescidi aksa nın önemi ” ( mescidi aksa nın önemi âl- i imrân, 96) rasûlullâh - sallâllâhu aleyhi ve sellem- de ebû zer - radıyallâhu anh- ’ ın bir suâline cevap olarak yeryüzünde ilk inşâ edilen mescidin “ mescid- i harâm”, ikinci inşâ edilenin ise “ mescid- i aksâ.

ö 332 civarında kudüs toprakları antik yunanlılar tarafından işgal edilmiş; m. kudüs ve mescid- i aksâ' nın önemi ( vaaz) kudüs ve mescid- i aksa’ nin önemi kur’ an- ı kerim’ de kudüs ve mescid- i aksa: سُ بْ حَ انَ الّ َ ذِ ي أَ سْ رَ ى بِ عَ بْ دِ هِ لَ يْ لاً مِ نَ الْ مَ سْ جِ دِ الْ حَ رَ امِ إِ لَ ى الْ مَ سْ جِ دِ الأَ قْ صَ ى الّ َ ذِ ي بَ ارَ كْ نَ ا حَ وْ لَ هُ لِ نُ رِ يَ هُ مِ نْ آيَ اتِ نَ ا إِ نّ َ ه هُ وَ السّ َ مِ يعُ الْ بَ صِ يرُ. nabukadnezar ise krallık ile birlikte yapıyı iö 586’ da tümüyle yıktırmış, yahudileri esir ederek babil’ e götürmüştür. mescid- i aksâ’ nın, dînimizde ulvî bir yeri ve yüksek bir fazîleti bulunmaktadır. davud' un ardından yönetim oğlu süleyman' a g. muhammed’ in namaz kıldığı yer, miraca yükseldiği yer, burak mescidi, taht- ı süleyman, makam- ı süleyman, medreseler ve mescidler, kısacası bütün dinlerin kutsal kabul ettikleri alanların tamamı mescidi aksa’ nın içerisinde yer almaktadır.

muhammed' in hadislerinde bu mescidin, kâbe’ den kırk sene sonra inşa edildiği ifade edilir. yılları arasında kudüs şehri ve mescid- i aksa bölgesi firavunların yönetimine geçmiştir. süleyman' ın vefatından sonra, israiloğulları ikiye ayrılmıştır. gecesinde cebrail eşliğinde, burak adlı bineğe biner ve mescid- i haram' dan yola çıkarak mescid- i aksa' ya ulaşır. onlarla beraber beyt- i makdis’ in inşâsını devâm ettirdi. mescidi aksa ve kudüs şehri hristiyanlık, yahudilik ve müslüman alemi için kutsal olarak kabul edilir. gerçekten, mescid- i aksâ’ ya varan hazret- i peygamber - sallâllâhu aleyhi ve sellem- buradan hazret- i cebrâîl’ in rehberliğinde “ sidretü’ l- müntehâ” ya kadar çıktı. 538 senesinde persler ve babilliler arasında çıkan savaşta persler, babill. mescid- i aksa' daki en büyük yenileme hareketi 685 senesinde halife abdulmelik bin mervân döneminde başladı ve bu yenil. firavunlar döneminden sonra bölgeyi âd ve semûd kavimleri ele geçirmiştir.

mescid- i aksa, süleyman tapınağı, kral davut’ un oğlu süleyman’ ın hükümdarlığı sırasında iö 957’ de tamamlanmış, ii. bundan 4 sene sonra 750 yılında saffâh, emevî halifeliğini ortadan kaldırıp abbâsî devleti' ni kurmuştur. hicretten sonra müslümanlar mescid- i aksâ’ ya doğru namaz kılıyor­ lardı. 995 senesinde ise davud ve israiloğulları kudüs' ü fethetmiştir. mescid- i aksa, kudüs' ün doğusundaki eski şehir bölgesinde bulunmaktadır. davud şehri genişleterek ve mescid- i aksa' yı yenilemiştir. see full list on islamveihsan. âdem' in 144 dönümlük bölgenin sınırlarını koyan ilk kurucu olduğunu belirten kaynak.

“ morya tepesi” diye adlandırılan tepenin üzerine inşa edilen bu alanın, en yüksek noktası kubbet- üs- sahra’ nın üzerine kurulduğu kaya kabul edilir. tarihi verilere göre kudüs topraklarına gelerek yerleşen ilk topluluk yebûsîler' dir ( m. allâh teâlâ şöyle buyurur: “ şüphesiz, âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev ( mâbed), mekke’ deki ( kâbe) dir. üç büyük mescit ( mescid- i harâm ( kâbe), mescid- i nebevî, mescid- i aksâ ) den biridir. dâvûd - aleyhisselâm-, allâh - celle celâlühû- ’ nun emriyle beyt- i makdis’ in inşaatını başlatmış fakat ömrü kifâyet etmemişti. 586 tarihinde babillilerin saldırması ile düşmüş ve süleyman tapınağı yakılmıştır. 20’ lerde roma imparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. şehri kuşatmasına rağmen, kudüs ahalisi surları içeriden destekleyerek güçlendirdiği için fethi tamamlayamamıştır.


Contact: +14 (0)9795 296799 Email: [email protected]
Karbonhidrat